Kapittel Tidsbruk Dato Kompetansemål
1 Samfunnsfag og vitenskapelige tenkemåter 2 uker gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

definere begrepet sosial atferd og sammenlikne teorier som forklarer sosial atferd

 

2 Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?   3 uker gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet

gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene

 

3 Hva er et samfunn?   3 uker definere sentrale begreper knyttet til sosialisering

sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå

analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning

 

4 Kommunikasjon og påvirkning   1 uke gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene

drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

 

5 Sosiale avvik   2 uker diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

 

6 Hva er kultur? 3 uker gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”

definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike kulturer

bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer

analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg

gjøre rede for familie- og slektskapsordninger og drøfte ekteskapets funksjoner i ulike kulturer

forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene

 

 

 

Kapittel Tidsbruk Dato Kompetansemål
7 Religion og samfunnsfag 1 uke gi eksempler på psykologiske behov som religion kan tilfredsstille, gjøre rede for religioners kulturelle funksjoner og reflektere over den rollen religion og etikk har som normkilde i moderne samfunn

 

8 Produksjon og samfunn – lange linjer 1 uke sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker

gjøre rede for årsaker til utviklingen av kunnskaps- og informasjonssamfunnet og diskutere virkninger av denne utviklingen for individ og samfunn

 

9 Næringsstruktur og sysselsetting 1 uke diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov

 

10 Hva kjenne-tegner vår måte å produsere på? 1 uke gjøre rede for organisasjonsteorier og bruke teoriene til å vurdere kjennetegn ved et godt arbeidsmiljø

 

11 Norsk og internasjonal økonomi 2 uker forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

 

12 Goder, makt og fordeling 3 uker gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet

forklare hvordan politiske ideologier behandler makt- og fordelingsspørsmål og drøfte oppfatninger av rettferdighet og fordeling

 

13 Sosial ulikhet – lagdeling og klasser 2 uker gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet

 

14 Sosial ulikhet i Norge 3 uker finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge

 

15 Sosial mobilitet 2 uker definere begrepet sosial mobilitet, gjøre rede for forutsetninger for sosial mobilitet og drøfte konsekvenser av høy og lav mobilitet

 

Reservetid

Prosjekt

Repetisjon

Prøver

8 uker
Totalt 38 uker