Home Samfunnsfag Individ, samfunn og kultur Samer og urfolk

Samer og urfolk

Kompetansemål:
beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

Urfolk er folk som har bevart, helt eller delvis, sin tradisjonelle kultur, og som levde i et visst landområde før storsamfunnet overtok det eller staten ble etablert. Det er nærmere 350 millioner mennesker i verden som regnes som urfolk. Her i Norge og Norden er samene urfolk. Andre eksempler på urfolk er inuittene på Grønland, indianergrupper i Nord-Amerika og aboriginene i Australia. Tekstene her er knyttet til kompetansemål om urfolk både under Kultur og under Internasjonale forhold. Vi vil se på urfolk generelt og samer spesielt. video

Samene er Nordens urfolk. Samisk kultur er bevart gjennom tusenvis av år til tross for store samfunnsendringer. Men samisk historie handler også om undertrykking og kamp for rettigheter. Norge har forpliktet seg til å støtte samenes arbeid for å bevare og utvikle kulturen sin også i framtiden. Samene er bosatt i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland. Les mer på ndla


Lenker:


Oppgaver

 1. Gi eksempler på rettigheter samene har gjennom folke-retten.
 2. Hvor mange samer er det i Norge?
 3. Hvor finner vi de viktigste samiske institusjonene?
 4. I hvilket fylke ligger disse institusjonene?
 5. Diskuter: Burde det bare undervises på samisk i de samiske områdene?
 6. Diskuter: Hva for-binder du med samisk kultur?
 1. Hva er et urfolk?
 2. Hva slags utfordringer står urfolkene overfor?
 3. Hva slags rettigheter arbeider urfolkene for?
 4. Hva menes det med at det har blitt ført en fornorskningspolitikk overfor samene?
 5. Diskuter: «Verdens urfolk kan ikke forvente at deres tradisjonelle verdier og skikker kan overleve til evig tid. De må tilpasse seg den moderne verden.»
 6. Diskuter: «Samene har en selvsagt rett til å bestemme over land og vann i Finnmark.»