Kompetansemål i sosiologi:
diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Alle trenger å bli integrert også majoriteten. Du er integrert i et fellesskap når du deltar i gruppas aktiviteter og deler noen grunnleggende oppfatninger og verdier med gruppas øvrige medlemmer.

Tilhørighet – integrasjon og avvik

Vi har mange sosiale identiteter  og mange slags fellesskap. Sosial integrasjon handler om integrasjon i et fellesskap – som på arbeids- plassen, i en bestemt religion osv. 

For å studere menneskers integrasjon, kan man kartlegge deres sosiale nettverk – en nettverksanalyse. Kan også brukes til å kartlegge personens sosiale kapital (hvilke kontakter som kan bidra til trygghet og tilhørighet, samt ressurser).

I et storskalasamfunn har innbyggerne stort antall uniplekse relasjoner – «kjenner mange, men kjenner dem dårlig». I et småskalasamfunn har befolkningen flere multiplekse relasjoner – «kjenner få, men kjenner dem godt». Antall mennesker i nettverket sier likevel lite om sosial integrasjon, mer om det samfunnet man lever i.

  • Sosial integrasjon: deltakelse i ulike nettverk, opplevelse av fellesskap.
  • Kulturell integrasjon: handler om språk, væremåter og verdier

Avvik 

Det motsatte av integrasjon, handler om å være annerledes, noe som skiller seg fra et gjennomsnitt – og det kan sees som både ressurs og belastning.

Sosialt avvik kan defineres som brudd på normer. En hyppig normbryter er en avviker. Vi klassifiserer sosiale avvik etter hvilke normer som brytes.

Normalitet er det motsatte av avvik – men hva som er normalt, varierer mellom kulturer og endrer seg over tid!


Hva er sosiale avvik?

Aktuelle lenker:

  • Rusmisbrukere sorteres bort
    Samfunnets syn på rusmisbrukere som kriminelle og uønskede personer i det offentlige rom har store konsekvenser for hvordan de behandles. les mer