Kompetansemål: eleven skal kunne
– drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen
– gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene


 • Kommunikasjon betyr utveksling av menings- eller betydningsinnhold mellom individer og grupper ved hjelp av et felles system av symboler. 
 • Personlig kommunikasjon forgår mellom mennesker, enten mellom to eller flere. Vi er sendere og mottakere.
 • Massekommunikasjon sender/formidler et budskap til mange. 
 • Massemedier er teknologiske meddelelsesmiddel som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område.
 • Nye medier og sosiale medier: Nye medier er en beskrivelse av former for elektronisk kommunikasjon gjort tilgjengelig av datateknologi. Sosiale medier er en fellesbetegnelse på alle nettsteder hvor brukerne selv skaper innholdet. Blant de mest kjent er nettsamfunn som Facebook, Twitter og videodelingsstedet Youtube. Blogger og sosiale nettsteder har betegnelsen personlige medier.

Mediesamfunnet

 • De fleste samfunn har massemedier
 • Mediene er over alt!
 • Mediene er en integrert del av samfunnet
 • Nye medier kommer men tidsbruken øker ikke vesentlig. men
 • Måten vi bruker mediene på, forandrer seg
 • Mediene er blitt individualisert
 • Mediene fører til informasjonsrikdom og grunnlag for kunnskap
 • Informasjonskløft

Sosialisering og påvirkning

Massemedier er en viktig sosialiseringsfaktor. Det er upersonlig sosialisering. Mediene setter dagsorden. 
Det er vanskelig å måle medienes påvirkningskraft. Vi har to metoder:

 1. Før-og-etter undersøkelse: Kortids/langtidseffekt
 2. Studere sammenhengen mellom mediebruk og adferd og holdninger

 Begreper: Selektiv eksponering – selektiv persepsjon –  selektiv erindring

Totrinnshypotesen er en medieteori om at påvirkningen skjer i to etapper. Medienes budskap går i første omgang fra sender til en opinionsleder, som tolker, forsterker eller svekker budskapet før det i neste trinn går videre til mottakerne. En opinionsleder har gjerne en spesiell interesse og kunnskap på området og kan sette informasjonen inn i en større sammenheng.

Former for kommunikasjon
Skriftlig/muntlig
Direkte/indirekte
Verbal/ikke verbal
Enveis/toveis
offentlig/privat
personlig/masse