Sosiologi og sosialantropologi handler mye om å studere sosiale systemer på ulike nivåer. Du er selv deltaker i flere ulike sosiale systemer, blant annet er skolen du går på, et sosialt system. Et sosialt system kjennetegnes dessuten av følgende hovedtrekk:

 • Varighet, stabilitet
 • Felles fokus, mål, og problemforståelse
 • Felles interesser og orientering
 • Samhandling
 • Kommunikasjon
 • Gjensidig avhengighet
 • Avgrensing mot omgivelsene

Organisasjonskartet for en skole er den formelle strukturen til skolen. På toppen vi du finne en rektor, med assisterende rektorer, avdelingsledere, rådgivere osv. Disse rollene utgjør det som er skolens ledelse og administrasjon. Det er mange ulike roller på en skole. Noen av dem er tillagt mer makt og innflytelse enn andre, og avhengig av typen rolle er det ulike måter å samarbeide og kommunisere på.

Elevdemokrati

Ordet demokrati kommer fra gresk og er satt sammen av demos (som betyr ”folk”) og kratein (som betyr ”styre”). Ordet betyr altså folkestyre. Elevdemokrati innebærer likevel ikke at elevene skal styre skolen, men at de skal ha et ord med i laget når en del beslutninger tas.

Opplæringsloven § 11-6
Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting. Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane. Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

Også i videregående skole skal det være elevråd. I tillegg skal elevene være representert i skoleutvalget og skolemiljøutvalget. Begge disse utvalgene er viktige organer. Ifølge opplæringsloven skal elevrådet arbeide for blant annet læringsmiljøet og arbeidsforholdene, og det skal være opptatt av elevenes velferdsinteresser.Oppgave:
Kartlegg Gjøvik videregående skole som sosialt system, og gi en vurdering av elevmedvirkning og elevdemokratiet på skolen.

De fleste skoler er organisert etter byråkratisk mønster. Les definisjonen av byråkrati iwikipedia. Skoler har stort sett samme oppbygning. Lærere, rektor, kontorpersonale og vaktmester har roller som skal fylles. Systemet må ha regler som regulerer atferden (lærere og elever møter forberedt til timer, er rettferdige osv.). Rolleinnehaverne har plikter og rettigheter overfor hverandre. Du har fått i oppdrag å undersøke din gamle skole som et sosialt system. Undersøkelsen skal resultere i forslag som kan utvikle skolen i en positiv retning.

Bruk punktene nedenfor som hjelp til å analysere skolen som et sosialt system:

Start med å definer begrepet sosialt system. – Se begrepet i forhold til skolen.
Hva er en skole? (skolesystemet) – Plassere skolen i en større sammenheng.

 • Hva er målet/hensikten til skolen?
  • Hvilken funksjon har skolen  – dysfunksjoner?
  • Er det noen tilsiktede/utilsiktede virkninger ved systemet?
 • Hvilke roller finnes i systemet?
  • Hva er forholdet mellom rollene? (Hvem gjør hva?)
 • Skolens struktur/oppbygning: (Organisajsjonskart)
  • – rollene i forhold til hverandre – formell og uformell struktur
  • Hvem har kontakt med hvem og på hvilken måte?
 • Hvordan er autoritetsfordelingen mellom rollene?
  • Makt – hvem har formell makt, og hvem har uformell makt?
 • Hvilke påvirkninger har skolen på samfunnet utenfor – og hvordan blir skolen påvirket av samfunnet?
 • Hva må til for at skolen som sosialt system skal bestå?
  • Rekruttering, sosialisering, produksjon osv
 • Hva slags tiltak vil du foreslå for at elevene skal få økt medvirkning?

 

Det er viktig at oppgaven har en god struktur:
 • Oppgaven skal ha en forside. (automatisk forside i Word)
  Forsiden skal inneholde tittel, fag, navn, skole og dato.
 • Innledningen er en introduksjon til oppgaven.
  – Innledningen må inneholde:- en kort innføring i det temaet – eventuelle begrepsavklaringer/ definisjoner
 • Innholdfortegnelse («automatisk» innhold i Word)
 • Hoveddelen er den største og mest omfattende delen av en oppgave.
  – Det er type problemstilling som avgjør hvilke elementer som må inngå i hoveddelen.
  – Innhold i hoveddelen: se disposisjon over
 • Avslutningen må inneholde: en oppsummering/konklusjon av det viktigste momentene i oppgaven
 • Kildelisten skal stå på siste side, og du fører opp:
  1. hele forfatternavnet
  2. årstallet
  3. tittelen på boka/artikkelen
  4. forlaget boka er gitt ut på
  5. nettadressen (URL) – legges inn som lenke!!!!

Aktuelle artikler: