Kjennetegn på måloppnåelse tar utgangspunkt i kompetansemålene slik de er beskrevet i læreplanene og er beskrivelser av kvaliteten på kompetanse i fag.

Kjennetegnene er utformet på tre nivåer: for standpunktkarakteren 2 med beskrivelser av låg kompetanse i faget, for standpunktkarakterene 3–4 med beskrivelser av nokså god og god kompetanse i faget og for standpunktkarakterene 5–6 for beskrivelser av mykje god og framifrå kompetanse i faget. Karakterbeskrivelsene finner dere i forskrift til opplæringsloven § 3-4.2

Fakta, begreper og anvendelse

Karakteren 2 Eleven
– gjengir deler av relevant innhold i faglige framstillinger
– bruker noen fagbegreper og noe fagkunnskap og kan vise til enkle, relevante eksempler
– beskriver noen forskjeller og likheter knyttet til faglige tema

Karakterene 3 og 4 Eleven
– gjengir relevant innhold i faglige framstillinger
– bruker fagbegreper, fagkunnskap og eksempler i relevante sammenhenger
– beskriver sentrale forskjeller og likheter knyttet til faglige tema

Karakterene 5 og 6 Eleven
– gjengir relevant og sentralt innhold i faglige framstillinger
– bruker og forklarer faglige begreper og modeller og problematiserer og utvikler relevante framstillinger med eksempler
– beskriver sentrale forskjeller og likheter knyttet til faglige tema på en presis og nyansert måte

Vurdere og argumentere

Karakteren 2 Eleven
– argumenterer ut fra antakelser om årsak og virkning
– gjengir deler av andres argumentasjon og gir uttrykk for egne meninger
– finner lett tilgjengelig informasjon i ulike typer kilder og gjengir denne informasjonen

  • Karakterene 3 og 4 Eleven
    – argumenterer og vurderer ut fra forståelse av årsak og virkning
    – gjengir hovedtrekk i andres argumentasjon og begrunner egne meninger
    – finner relevant informasjon i ulike typer kilder, vurderer og bruker informasjonen på en hensiktsmessig måte

Karakterene 5 og 6 Eleven
– argumenterer og vurderer ut fra forståelse av komplekse årsaks
– og virkningsforhold
– argumenterer saklig for egne og andres synspunkter ut fra ulike perspektiver og ulik forståelse
– finner relevant informasjon i ulike typer kilder, vurderer og bruker informasjonen på en kritisk og nyansert måte

Karakteren 1 uttrykker at eleven viser lavere måloppnåelse enn det som det er gjort greie for ovenfor.

Kilde: Udir Samfunnsfag: Veiledende nasjonale kjennetegn på måloppnåelse for standpunktvurdering