Kompetansemål:
gjere greie for styreforma og dei viktigaste politiske styringsorgana i Noreg, både norske og samiske, og drøfte fleirtalsdemokratiet


Politikk dreier seg i første rekke om hvordan goder og byrder skal fordeles i samfunnet, og hvem som skal bestemme fordelingen.

I Norge har vi et demokratisk politisk system– et folkestyreDet norske folkestyret er et representativt demokrati. Gjennom valg utpeker folket politikere som deretter fatter beslutninger på folkets vegne.
maktfordelingMaktfordelingsprinsippet

Maktfordeling mellom Stortinget, regjeringen og domstolene er et sentralt prinsipp i Grunnloven fra 1814. Maktfordelingen beskytter folket mot maktmisbruk. (Montesquieu) – Les mer om maktfordelingsprinsippet

I Norge har vi tre statsmakter:

 • Stortinget
 • Regjeringen
 • DomstoleneLokaldemokratiet og medborgerskap


Lenker:

 ansvar
 kommunestrukturi
 kommunekassa

Oppgaver:

 1. Hva er maktfordelingsprinsippet?
 2. Hva heter de sentrale og lokale styringsorganene i Norge?
 3. Hvilke oppgaver har Stortinget, regjeringen og domstolene ifølge maktfordelingsprinsippet?
 4. Hva er parlamentarisme?
 5. Hva er forskjellen på et indirekte demokrati og et direkte demokrati?
 6. Hvilken myndighet har Sametinget?
 7. Hva betyr det at Oslo og Bergen har en parlamentarisk modell?
 8. Diskuter: Bør det være Stortinget eller folkeavstemninger som avgjør spørsmål om skattenivå, bompenger, salg av vin i butikker og republikk eller monarki i Norge?