Kompetansemål:
trekkje ut hovudlinene i resultat- og balanserekneskapet til bedrifter med manuelle og digitale verktøy

Regnskapet til bedriften forteller oss hvor mye penger bedriften har tjent i løpet av en periode, hvilke eiendeler bedriften har, og hvordan den har skaffet seg dem. Dette kan vi lese ut fra resultat- og balanseregnskapet.

Ord og uttrykk i regnskap

Andelskapital Det som betales inn som startkapital ved oppstart av ungdomsbedriften/studentbedriften. En andel koster kr 100,- (for UB) og kr 200,- (for SB). Registreres som innskutt egenkapital i regnskapet
Balanse Oppsett av eiendeler, gjeld og egenkapital i virksomheten på et gitt tidspunkt (f eks pr 31.12)
Bankavstemming Kontroll på om bokført bank stemmer med det som står på kontoutskriften fra banken. Differanser må forklares.
Bedrift Enhet som selger varer eller tjenester for å tjene penger (økonomisk formål)
Bilag Et dokument som er grunnlag for det som bokføres i regnskapet. Alle økonomiske hendelser skal dokumenteres med et bilag. Eks:

  • Faktura
  • Kassakvitteringer
  • Bankutskrifter
  • Vareopptellingslister
  • Andre kvitteringer
Bokføring Registrering av en økonomisk hendelse i regnskapet (jf bokføringsspesifikasjon). Grunnlaget for registreringen er bilaget
Brønnøysund-registeret Register og datakilde: www.brreg.no
Består av forskjellige registre, bl a foretaksregisteret hvor ungdomsbedriftene/studentbedriftene blir registrert
Dobbelt bokføring Registrere like mye til debet som kredit på et bilag
Dokumentasjon Noe som viser hva hendelsen er. Se bilag
Egenkapital Det som deltakerne skyter inn/setter inn av kapital i virksomheten + overskudd som ikke er tatt ut av virksomheten.
Faktura Et dokument som bekrefter at det har vært et salg fra en selger til en kjøper. Fakturaen utstedes av selgeren og kjøperen får i oppdrag å betale denne.
Inntekt Penger som ungdomsbedriften/studentbedriften får enten

  • ved omsetning av varer eller tjenester
  • eller som de får uten å måtte yte en gjenytelse (f eks sponsorinntekt, renteinntekt, premie)
Innskutt egenkapital Dette er det samme som innbetalt andelskapital i ungdomsbedriften/studentbedriften
Kasseavstemming Sjekk på at bokført kasse stemmer med opptalt kasse. Differanser må forklares.
Kontere Skrive på bilaget hvordan det skal registreres i regnskapet. F eks  Debet: Kasse og Kredit: Salg
Kontant Betaling skjer samtidig med levering av varen/tjenesten
Konto (T-konto) Bilagene registreres på forskjellige konti for å sortere på type inntekter, kostnader, eiendeler, gjeld og egenkapital. Det er vanlig å gi en konto både nummer og navn. Dersom det er få konti i regnskapet (noe det som oftest er i ungdomsbedrifter) er det tilstrekkelig med navn.
Kontospesifikasjon Oversikt over alle konti (T-konti) pr periode – for hver konto skal alle poster (bilag) fremgå i ordnet rekkefølge med dato og bilagshenvisning – inngående og utgående saldo skal fremgå på konto
Kostnad Forbruk målt i penger. For eksempel kostnaden for de varene som er solgt i løpet av perioden.
Kredit Høyre side på t-konto
Kreditt Betalingsutsettelse
Kredittkjøp Kjøp av varer/tjenester uten at man må betale ved levering av varen/tjenesten (betalingsutsettelse)
Kredittsalg Salg av varer/tjenester uten at kunden må betale ved levering av varen/tjenesten (betalingsutsettelse)
Kunde Den man selger varer/tjenester til
Kundefordring Det beløp man har til gode fra kunde når man har solgt på kreditt (kredittsalg)
Kunde-spesifikasjon Oversikt over alle transaksjoner (hendelser) pr kunde i perioden. Alle poster (bilag) skal fremgå i ordnet rekkefølge med dato og bilagshenvisning – inngående og utgående saldo skal fremgå pr kunde
Kvittering Et bevis for mottakelse eller utlevering av noe. Eks:

  • Kassakvittering
  • Kvittering skrevet av virksomheten
  • Kvittering skrevet av andre
Leverandør Den som virksomheten kjøper varer og tjenester fra
Omsetning Levering av vare eller tjeneste mot betaling
Resultat Viser om virksomheten har gått med overskudd eller underskudd
Resultatrapport Oppsett av alle kostnader og inntekter for å finne resultatet i virksomheten.
Revisor En som kontrollerer om regnskapet er ført i henhold til lover og regler
Transaksjon Forretning, handel, forretningmessig handling, avtale. Overføring eller ombytting av verdier (= hendelse)
Varebeholdning Varer som er kjøpt inn/produsert, men ikke videresolgt. Verdsettes til innkjøpspris/tilvirkningskost.
Virksomhet Enhet som selger varer eller tjenester. Ikke nødvendigvis for å tjene penger (ideelt formål, læringsformål med mer)


Lenker: 
Budsjettkalkulator_bm | Spleiselaget Regnskap