Kompetansemål:document_new
diskutere samanhenger mellom styreform, rettsstat og menneskerettigheter

Norge er et kongedømme (eller monarki) og et demokrati (folkestyre). ”Styreform” er ordet vi bruker for å snakke allment om slike ordninger.

Demokrati henger tett sammen med begreper som «rettsstat» og «menneskerettigheter», som nettopp er ord som viser til hvordan det politiske liv i et samfunn foregår eller bør foregå. Både rettsstat og menneskerettigheter viser til et rammeverk av regler og normer som må legges til grunn for styringen av samfunnet om det skal bli et demokrati.


Med rettsstat mener vi at det de styrende foretar seg, og alt staten gjør, må ta utgangspunkt i lov og rett.
Alle statens representanter, i skole og i helsetjeneste, i ordensmakt, skatteoppkreving og så videre må alltid vise til et lovlig fattet vedtak når de griper inn i livet til landets borgere. (ndla)


Menneskerettighetene er bestemmelser som er gitt i form av rettigheter som den enkelte borger har krav på uansett kjønn, religion, språk og etnisk tilhørighet (rase).
De tilhørende pliktene ligger hos staten, som må sørge for å lage og overholde de lover som trengs for å oppfylle disse rettighetene og iverksette nødvendige tiltak.

Bakgrunn
Da andre verdenskrig var over i 1945 økte det internasjonale fokuset på menneskers individuelle rettigheter. Det var en respons på grusomhetene som ble begått mot jødene, sigøynerne og slavene under andre verdenskrig. En FN-komité, ledet av Eleanor Roosevelt og bestående av representanter fra verdens største religiøse og etniske samfunn, utarbeidet det som i dag er kjent som Verdenserklæringen om Menneskerettighetene av 1948. Disse rettighetene er grunnleggende regler og beskriver hva vi trenger for å leve i verdighet som mennesker.

I 1948 vedtok FN Verdenserklæringen for menneskerettigheterErklæringen består av 30 artikler som definerer hva som menes med menneskerettigheter. I etterkant av erklæringen har FN vedtatt ni konvensjoner som utdyper forskjellige særrettigheter. Eksempler er barns rettigheter og kvinners rettigheter.

Det er vanlig å dele inn menneskerettighetene i to kategorier:
Politiske og sivile rettigheter
handler om rettssikkerhet, frihet fra overgrep, og rett til å delta politisk i samfunnet. Ytringsfriheten og prinsippet om at alle skal være like for loven er eksempler på politiske og sivile rettigheter.

Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
handler om at vi har rett til å få dekket våre grunnbehov. Retten til arbeid, utdannelse og en tilfredsstillende levestandard er eksempler på slike rettigheter.

Human Right. Hva er Menneskerettighetene? En Liten «Historien om Menneskerettighetene» på Norsk

networkonLenker: