Kompetansemål:
Reflektere over verdien av å ha et arbeid og hva som kjennetegner et godt arbeidsmiljø

Arbeid er en svært viktig del av livet. De fleste arbeider fordi de trenger penger til å forsørge seg og familien, men også fordi arbeidsplassen er en viktig del av det sosiale livet og identiteten deres.

 Hvorfor arbeider vi?

En åpenbar grunn er at vi gjennom å arbeide får inntekt, og dermed skaffer oss penger til det vi trenger her i livet. Det å arbeide er også sosialt. I de fleste yrker omgås vi kolleger, kunder eller andre, og i mange tilfeller får vi også venner på arbeidsplassen.

Når vi arbeider får vi også ofte brukt evnene våre, og vi føler at vi er en del av samfunnet. Men vi arbeider ikke bare for vår egen del. Ved å jobbe bidrar vi også til at samfunnet går rundt. Vi utfører viktige oppgaver i samfunnet. Alle som arbeider betaler dessuten skatt. Disse pengene bruker myndighetene til å betale for felles oppgaver i samfunnet, som for eksempel skole, helsetjenester og veier. Mange har også yrker der de hjelper andre mennesker, noe som er verdifullt for dem de hjelper samtidig som det kan ha en verdi i seg selv for dem som utfører arbeidet.


Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er kjennetegnet ved at det blir tatt hensyn til både de fysiske og de menneskelige behovene på arbeidsplassen. Ansvaret for et godt arbeidsmiljø ligger både hos ledelsen og hos ansatte. Vi deler arbeidsmiljøet i to forhold:

  • Fysiske forhold: arbeidsrommet, luft- og lysforhold, mulighetene til pauser osv.
  • Psykososiale forhold: trivsel hos ansatte og ledelse, at ingen blir mobbet eller føler seg trakassert, og at de ansatte blir hørt og ivaretatt av sjefen sin

Arbeidsmiljøloven
– Skal gi trygghet imot fysiske og psykiske skader på arbeidsplassen.
– Regulerer arbeidstid og pauser og setter grenser for bruk av overtid.
– Det skal være et verneombud på arbeidsplassen. Verneombudet skal være de ansattes talerør i saker som angår arbeidsmiljøet.
– Hvis arbeidsplassen har mer enn 50 ansatte, skal det nedsettes et eget arbeidsmiljøutvalg med representanter fra de ansatte og fra ledelsen.
– Arbeidsgiver har ansvar for at loven blir fulgt på arbeidsplassen

Arbeidstilsynet har som oppgave å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. NettsideVideo – godt arbeidsmiljø


Lenker: