KOMPETANSEMÅL: DEFINERE BEGREPET MAKT OG GI EKSEMPLER PÅ HVORDAN MAKT BLIR BRUKT I VERDENSSAMFUNNET


Makt er et sentralt begrep i internasjonale forhold – både når det gjelder økonomisk politikk og utvikling, internasjonale organisasjoner og andre samarbeidsarenaer hvor flere stater deltar.

I samfunnsfag er det vanlig å skille mellom tre former for makt:

  • militær makt (hær/våpen/trussel)
  • økonomisk makt (tilgang til råvarer/teknologi/marked)
  • ideologisk makt (ideer/påvirkning – kultur/politisk)

Makt i internasjonal sammenheng handler om hvilke muligheter man har til å få igjennom sine ønsker og behov.

Politisk makt kan være at EU, FN eller andre internasjonale organisasjoner foreslår lover eller målsettinger som medlemslandene er forplikta til å følge. Norge er for eksempel medlem av NATO, som er en forsvarspolitisk allianse. Når FN ber NATO bidra med fredsbevarende styrker i Afghanistan, har Norge et visst ansvar for å bidra med militært personell, selv om dette kan føre til at norske soldater dør i en krig som kan virke fjern fra hverdagen vår.

Store økonomier som USA og EU har makt nettopp fordi de er store. Når USA får økonomiske problemer, får dette ringvirkninger for alle land USA handler med. Derfor er for eksempel amerikansk økonomisk politikk relevant for andre land enn USA. Dersom vi er uenig i hvordan et land styres politisk, kan vi sammen med andre land utøve makt blant annet gjennom handelsboikott. Det vil si at vi ikke kjøper produkter fra dette landet, eller selger varer til det.

Terrorisme er en form for maktutøvelse der målet er å sette en sak i fokus gjennom vold som er rettet mot forsvarsløse mål. Ofte rammer slik vold også sivile. I de seinere åra har terrorisme nesten vært synonymt med ekstreme islamistiske organisasjoner som Al Qaida og IS. (Fra NDLA)


Makt i det lille
Makt ser ut til å være bygd inn i alle mellommenneskelige relasjoner. Demokratiseringen i storsamfunnet  påvirker maktforholdene i de små sosiale systemene (livsverdenen):

  • I parforhold er kvinner blitt mer likestilte med menn.
  • I familien får barna bestemme mer.
  • I skolen har elevene fått medinnflytelse

Hvem har mest makt i Friminuttet? Familien? Vennekretsen?


Aktuelle lenker: