KOMPETANSEMÅL:
GJØRE REDE FOR TENKEMÅTER I SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI OG BRUKE DEM TIL Å FORKLARE SOSIALE SAMMENHENGER


To ulike måter å se på årsak/virkning individorientering og systemorientering:

Individorientert samfunnsoppfatning
 • Enhver sin egen lykkes smed
 • Liten vekt på de sosiale og økonomiske sammenhengene mennesket lever under
 • Konflikter kan løses med samspill mellom individ og system
 • individuelle løsninger
 • Forholdet mellom grupper i samfunnet
 • Individorientering:
  – Sonja er lat
  – hun skulker skolen
  – Sonja må ta seg sammen
Systemorientert samfunnsoppfatning
 • Skolesystemet er avhengig av andre systemer
 • Det er vanskelig å forandre systemet – alt henger sammen
 • Opplæringsloven (Stortinget)        Fylket        Skolen
 • Stortinget må ta hensyn til at samfunnet har forventninger
 • Foreldre – høyere utdanning – arbeidslivet
 • Systemorientering:
  – Skolesystemet er galt
  – Sonja skulker
  – Vi må endre skolesystemet

Tre viktige perspektiver eller modeller for å forstå samfunnsfenomener, er:

Harmoniperspektivet bygger i stor grad på en forståelse av samfunnet som en sammensveiset helhet. Denne måten å tenke om samfunnet på blir også ofte kalt funksjonalistisk – en legger vekt på nødvendige funksjoner i samfunnet. Funksjonalisme betegner i samfunnsforskning  oppfattelsen at kollektive handlemønstre og institusjoner bør forklares med henvisning til deres funksjon eller rolle innenfor en større sosial sammenheng.

 • Alle er avhengig av hverandre – vi har felles interesser
 • Arbeidsgiver/arbeidstaker – Lærer /elev
 • Alle er tjent med at det strukturene i samfunnet fungerer
 • Endringer må skje gradvis

En forsker med et konfliktperspektiv vil ofte være opptatt av maktforholdene i samfunnet og av hvordan disse forholdene fører til sosial ulikhet. Konfliktmodellen tar utgangspunktet i at gruppene i samfunnet har motstridende interesser og verdier

 Handlingsperspektivet forsøker og forstå samfunnet med utgangspunkt i individene, eller aktørene. En legger da vekt på at samfunnet består av individer som tenker, handler og samhandler på en fornuftig måte. En gjør handling A for å oppnå resultat B. Individene framstår som mindre styrt enn i de to teoriene ovenfor.

Les mer i Mangfold