Det og skrive en fagartikkel er en egen sjanger, på lik linje med andre sjangre som dikt, eventyr og kåseri. Det som kjennetegner en artikkel, er at den inneholder følgende elementer.

fagartikkel
Hvordan skrive en artikkel i samfunnsfag.

Innledning

En innledning som inkluderer en klart formulert problemstilling. Innledningen skal både gi oversikt over oppgaven som helhet, og være en appetittvekker for leseren. Det kan være lurt å gå gjennom innledningen helt til slutt, slik at det blir god sammenheng mellom den og avslutningen (konklusjonen). Innledningen inneholder gjerne:

  • Bakgrunn for valg av tema
  • Avgrensning og problemstilling (forskningsspørsmål)
  • Disposisjon over resten av oppgaven

Hoveddel

En hoveddel presenterer innsamlet informasjon med kildereferanser og drøfter problemstillingen. I mange oppgaver er drøftingen det viktigste. Pass derfor på at du har tid og plass til å gjennomføre en skikkelig drøfting. En drøfting består av argumentasjon; det vil si å undersøke et fenomen fra flere sider. Når du stiller spørsmål til det du har redegjort for, og vurderer ulike tolkninger, foretar du en drøfting. Her er noen få eksempler på formuleringer som signaliserer drøfting:

  • På den ene siden .. og på den andre
  • Men er det virkelig slik at …
  • … eller kan det også tenkes … ?
  • … en annen mulig forklaring kan være …

Avslutning med bibliografi

En konklusjon hvor du oppsummerer svaret på problemstillingen som du har kommet fram til gjennom drøftingen i hoveddelen. En oppsummering skal gjenta de viktigste momentene fra oppgaven (særlig drøftingen), men gjerne sagt på en ny måte, for eksempel ved å sette dem inn i en større sammenheng, der du setter oppgaven din inn i et større perspektiv.

Til slutt kommer en bibliografi/kildeliste. Den gir en oversikt over alle kildene som du har referert til i oppgaven.


Kilder