En enkel definisjon av sosial mobilitet er: «Menneskers bevegelse opp eller ned i en sosial rangstige”. Vi har hatt en økende tendens til sosial mobilitet i det norske samfunn.

Eks. barn velger høyere utdanning til tross for at foreldrene ikke har det. Allikevel ser vi sterke tendenser til at barn av foreldre med høyere utdanning oftere selv velger å ta høyere utdanning, spesielt på hovedfagsnivå og innenfor bestemte typer utdanning.

Karrieremobilitet
(Intragenerasjonsmobilitet)
Et individ kan være sosialt mobilt innenfor sitt eget livssløp
Intergenerasjonsmobilitet
eller være mobilt i forhold til forrige generasjon  og havne i et annet sosialt lag enn sin opphavsfamilie.
Selv om klasseforskjellene er mindre enn tidligere, eksisterer disse ulikhetene fremdeles. Også grupper kan være sosialt mobile, for eksempel hele yrkesgrupper.

… i sosiologien betegnelse på individets skifte av tilhørighet fra én sosial gruppe til en annen. Endringer i politisk eller religiøs gruppetilhørighet kan kalles horisontal mobilitet, mens mobilitet mellom sosiale grupper med ulik prestisje gjerne betegnes som vertikal. De to typer mobilitet faller ofte sammen. Sosial mobilitet behøver ikke være ledsaget av fysisk flytting, men kan være det. Se også SOSIAL LAGDELING.

Wikipedia: Sosial mobilitet handler om muligheten et individ har til å gå bort fra sin sosiale klasse eller gruppe, sett i forhold til hva slag oppvekst man har hatt. Begrepet innebærer noe mere enn flytting til nytt strøk, og innbefatter inkorporering av andre normer og aksept hos de en får som klassefeller.

I Norge er det vanligste spranget fra «arbeiderklasse» til «akademiker». Dette henger dels sammen med endringen i industriarbeidsplasser og dels med tilgjengeligheten av høyere utdanning.

Måling av sosial mobilitet foregår ofte ved å telle hvor mange individer fra en gitt gruppe som bytter gruppe og tilhørighet over et visst tidsrom. En del samfunn i verden har tilnærmet null-mobilitet.

Sosial mobilitet i andre land
Aftenposten Innsikt November 2012:
Det er nok riktig at USA tradisjonelt har hatt den høyeste sosiale mobilitet. I de senere år er det imidlertid mye som tyder på at flere land har passert USA, selv om det raskt må føyes til at kommer du fra en velstående familie er mulighetene generelt store for at du selv vil bli velstående. Er du født fattig, taler mye for at du vil forbli fattig. En viktig studie konkluderer med at Canada, Norge, Finland og Danmark har høyest mobilitet. Sverige, Tyskland og Frankrike er i et midtsjikt mens USA og Storbritannia kommer langt ned på listen. Fattigdommen i USA er ofte knyttet til familier uten fedre, det høye antall personer i fengsel og fortsatte raseproblemer. Sosial ytelsene er også mindre for disse gruppene enn i mange europeiske land, noe som kan gjøre oppstigningen desto vanskeligere.

Klassereise: det at en person gjennom utdannelse, yrke, ervervelse av rikdom e.l. avanserer sosialt ved å forflytte seg fra den samfunnsklassen han eller hun er født inn i, og over i en annen, f.eks. fra arbeiderklassen/den lavere middelklassen til en høyere sosial gruppe eller et intellektuelt miljø.

Lenker: