Kompetansemål:
Diskutere arbeidets funksjoner i samfunnet og forklare hvordan arbeid kan tilfredsstille sentrale menneskelige behov


Fra Individ og fellesskap:
«Begrepet arbeid står sentralt i samfunnsfagene fordi arbeid er knyttet til viktige forhold som fordeling av makt i samfunnet, inntekt og prestisje: Arbeid handler om hvilke goder vi har tilgang til. Svært mange nødvendige goder er knappe, og det må arbeid til for å framskaffe dem. Arbeidslivet i det moderne industrisamfunnet er preget av to viktige utviklingstrekk i tiden etter den industrielle revolusjonen. Disse to utviklingstrekkene henger naturligvis sammen:
• endringer i synet på hva arbeidet er, og hvilken verdi det har en rask utvikling mot arbeidsdeling og spesialisering i industrisamfunnet»

Hva som regnes som arbeid kan ikke forklares med hva en gjør, men i hvilken sosial sammenheng det skjer. Hva er «jobb» for deg?

I industrisamfunnet ble arbeid oppfattet som noe man gjorde for andre, til en bestemt lønn, til bestemte tider og i bestemte perioder av livet.

Et skille mellom arbeid og ikke-arbeid er historisk sett, nytt:.
I jordbrukssamfunnet ble arbeidstiden bestemt av naturens egen rytme. I industrisamfunnet ble arbeidstiden regulert etter klokka, man fikk et klart skille mellom arbeid og fritid. Med moderne teknologi er skillet mellom arbeid og fritid i ferd med å endres nok en gang, vi får flere gråsoner.

 

Sentrale spørsmål er hvorfor arbeider vi og hva er arbeidsmoral?
Mennesker har alltid arbeidet – men hva som er arbeid kan ikke forklares med hva man gjør, men i hvilken sosial sammenheng det skjer i. Før var arbeid knyttet til overlevelse,  i dag er det ikke bare lønn som motiverer oss til å arbeide. Velferdsstatens omfordelingspolitikk gjør det mulig at flere kan klare seg utenfor arbeidslivet. Max Weber så sammenhenger mellom protestantisk kristendom og kapitalisme.