Kompetansemål:
forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv


Internasjonal arbeidsdeling er nært knyttet til internasjonal handel og kan defineres som den spesialisering av produksjonen som foregår i to eller flere land i forbindelse med handel mellom landene. 

Handel over landegrensene (fjernhandel) har foregått til nær sagt alle tider i alle samfunn, og det har følgelig også alltid vært en viss internasjonal arbeidsdeling. Men det er særlig med spredningen av den kapitalistiske produksjonsmåten og framveksten av et kapitalistisk verdensmarked at internasjonal arbeidsdeling har fått stort omfang.

Human Development Report 2015 handler om betydningen av arbeid for menneskelig utvikling. Les mer her


– Internasjonal handel har foregått i århundrer.

– Kolonimaktene satte betingelsene; de ble rike, mens koloniene forble fattige.

– Fremdeles har europeiske land beholdt forspranget fra kolonitiden. Handelsmønstrene blir holdt vedlike.

– Det internasjonale handelsmønsteret er ikke hele forklaringen på fattigdommen i u-landene. Intern uro, svake institusjoner, korrupsjon osv. er noen av mange forklaringer.

– Bildet er i endring. Tidligere kolonier som India og Brasil er i ferd med å bli avanserte industrinasjoner.


Lenker: