Produksjon og forbruk slik det foregår i dag tærer på jordas ressurser. Noen av ressursene, som olje kan ikke fornyes. Andre som jord og vann kan brukes på nytt og på nytt – dersom produksjonen er bærekraftig og ressursene ikke blir utarmet.

Den viktigste energikilden i dag er olje og gass, og behovet er økende. Det er også forurensning, fordi forbrenning av olje og gass blant annet fører til utslipp av klimagasser. De rike landene står for det meste av forurensningen, men fattige folkerike stater med sterk industrivekst, står for en økende andel.

Konflikten mellom økonomisk vekst og økologiske skadevirkninger blir stadig klarere
– men ikke den politiske viljen til kursendring. I rike land er høy levestandar og høyt forbruk et gode det er vanskelig og gi slipp på. I fattige land er høyere levestandard og høyere forbruk et gode en ønsker seg. Til sammen setter jordas befolkning tunge økologiske fotavtrykk. (Aschehoug: folk)

Bærekraftig utvikling = en produksjon og livsstil som er forenlig med ansvarlig miljøpolitikk

Rike land forurenser mest per person, men fattige, folkerike stater forurenser stadig mer.

Både politikere og folk flest er klar over at dagens økonomiske system utarmer naturressursene og forstyrrer klimaet. Likevel fortsetter vi som før – hvorfor det, tror du?


Oppgaver:

  1. Menneskeeksplosjonen
  2. Vekst forbeholdt middelklassen
  3. Vekst i det uendelige?
  4. Befolkningsvekst – et økologisk problem