Kompetansemål:
(forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling) og
drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv


Internasjonale forhold som verdenshandelen, og nasjonale forhold, som politisk vanstyre, gir mange u-land et vanskelig utgangspunkt i modernisering og utvikling. Selv om mange av landene er i ferd med å industrialisere, står en stor del av befolkningen utenfor arbeidsmarkedet. Noen av dem emigrerer til rike land.

– Det er ofte store klasseforskjeller innad i u-land.

– Tilfeldige jobber, strøjobber, arbeid som ikke er registrert noe sted – kalles uformell sektor. Den sektoren er stor i mange fattige land.

– I uformell sektor har arbeiderne få eller ingen rettigheter, og de betaler ikke skatt.

– Alle fattige land har også en formell sektor i arbeidslivet. Arbeiderne der har oftest svakere rettigheter enn arbeiderne har i i-land.

– Mange større bedrifter flytter produksjonen til fattige land fordi lønningene er lave og arbeidernes velferdskrav små.

– Migrasjon innebærer ofte en uformell sektor i arbeidslivet, det skjer også i Norge.