Termin 1
UKE 1-2 Kriminalitet Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Hva er årsakene til kriminalitet?
 • Hvem er de kriminelle?
 • Omfang av kriminalitet
 • Typer kriminalitet
 • Forebygge kriminalitet
 • Det norske rettssystemet
 • Statistikk
 • SamfunnstraffElektronisk fotlenke

Kompetansemål:
analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer
UKE 4-5-6: Kapittel 5: Arbeidsliv Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Arbeids og næringsliv
  1. Hvorfor jobbe?
  2. Arbeidsmarkedet i dag
  3. Fakta om arbeid og ledighet
  4. Arbeidsledighet
  5. Rettigheter og arbeidsforhold
   1. Fagorganisasjoner og lønn
  6. Etikk i arbeidslivet

Nyheter 29 januar: TV2 skole


Arbeidstilsynet grep inn overfor Gjøvikbedrift


Hvor mange arbeidsledige er det egentlig?


NYHETER FOR UKE 6:

Oppgaver i læreboka
– Repeter og redgjør: 1-7 side 122
– Finn ut: oppgave 8 og 9
– Reflekter: oppgave 12


Arbeid og lønn fra SSB


Oppgaver på nett: 
– Hvor mye skal vi jobbe?
– Ulike typer ledighet
– Hva er rettferdig lønn?
– Frafall i vid. skole og på yrkesfag 
– Et tøft arbeidsmarked
– Hva er greit på jobb?
– De andre innvandrerne


5 Arbeidsliv – Læreboka


Arbeidsliv – TV2 skole


Sjekk om du har riktig lønn: Her er gjennomsnitts-lønnen i 300 yrker


Kompetansemål

finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag

reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø

gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår

drøfte verdien av likestilling og konsekvensar av ein kjønnsdelt arbeidsmarknad

diskutere etiske problemstillingar i arbeidslivet

UKE 7   Lenker og oppgaver
Forberede reportasje/nyhetsartikkel (se onenote)
Onsdag: Fagartikkel om kriminalitet . Innlevering onsdag 13. februar.
UKE 8   Lenker og oppgaver
Skrive fagartikkel på skolen Tema: Arbeidsliv. Alle hjelpemidler tillatt
Torsdag: 4-5 time: Samiske veivisere på besøk. Auditoriet Skrive reportasje/nyhetsartikkel

beskrive trekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk

UKE 9: Vinterferie
UKE 10-11:  Ung økonomi Lenker og oppgaver
Gjøre greie for rettene en har som forbruker, og diskutere forbrukerens etiske ansvar

regne ut inntekter, sette opp budsjett for et hushold og vurdere hvordan livssituasjon, sparing og låneopptak påverkar personlig økonomi

vurdere muligheter for og utfordringer ved å etablere en bedrift, og trekke ut hovedlinjene i en resultat- og balanseregnskap

– Unge sliter med egen økonomi
Stadig flere unge får betalingsanmerkninger og flere sliter med å håndtere sin egen økonomi
Nyheter: Terror på New Zealand – Vindkraft og naturvern på kollisjonskurs
UKE 12: En og samme verden Lenker og oppgaver Kompetansemål

definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering

UKE 13 EU Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre greie for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU

UKE 14-15 Tverrfaglig prosjekt i geografi og samfunnsfag Kompetansemål

gjere greie for ulike forklaringar på kvifor det finst fattige og rike land, og diskutere tiltak for å redusere fattigdommen i verda

Nyheter i dag:
– Lønnsoppgjøret i havn
– C02 utslipp de siste 30 år.
– NATO fyller 70 år Gå til sendingen.

UKE 16 Påskeferie
UKE 17: Fattigdom Lenker og oppgaver
 • Onsdag 24/4: Suverenitet og makt Hva er krig?
 • Fredag 26/4: Innlevering av prosjektoppgave (Video/Powerpoint):
  • Viktig at video blir levert i et format som kan ses på av en pc med standard programvare. Og at filen ikke er for ‘stor’.
 • Fronterinnlevering
UKE 18: Ingen undervisning Lenker og oppgaver
UKE 19: Tema: Krig og fred Lenker og oppgaver Kompetansemål

 definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

– finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre

– diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

UKE 20: Tema: Terrorisme Lenker og oppgaver
UKE 21: Tema: Skatt Øst Lenker og oppgaver
 • 22. mai: Besøk av Skatt Øst
  • Hvorfor betaler vi skatt?
  • Hva brukes skattepengene til?
  • Hva menes med begrepet velferdsstat?
  • Hvilke konsekvenser har svart økonomi og svart arbeid for den enkelte, samfunnet og arbeidslivet?
  • Hva er viktig å vite som arbeidstaker? Om rettigheter og plikter i arbeidslivet
  • Hvem bestemmer hvor mye vi betaler i skatter og avgifter
Spleiselaget informerer om sammenhengen mellom verdiskaping, inntekter og velferdsgoder.

Uke 22: Onsdag 29. mai Lenker og oppgaver
Coggle is an online mind map that you can use in Chrome.
Prøve: fredag 31 mai – 5-6 time – rom 2307

Kompetansemål:

 • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet
 • definere begrepet globalisering og vurdere ulike konsekvenser av globalisering
 • gjøre rede for EUs mål og styringsorganer og diskutere Norges forhold til EU
 • finne eksempler på ulike typer konflikter og menneskerettighetsbrudd og drøfte hva FN og andre internasjonale aktører kan gjøre
 • diskutere kjennetegn på og årsaker til terrorisme

 • diskutere hovedprinsippene for den norske velferdsstaten og de utfordringene den står overfor
 • diskutere begrepene økonomisk vekst, levestandard, livskvalitet og bærekraftig utvikling og forholdet mellom dem
UKE 23: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Her finner du kompetansemålene
UKE 24: Eksamensforberedelse Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Onsdag 12. juni: Lage tankekart for hvert kompetansemål. Legges på samarbeidsområdet i onenote.
 Her finner du kompetansemålene