Dere skal levere inn en fagartikkel der dere svarer på disse oppgavene. Fagartikkelen skal ha en innledning, en hoveddel, en oppsummering og en kildeliste. Husk å referer til kilder i teksten.

Innledning
Innledningen skal gi oversikt over oppgaven som helhet. Dere forteller om tema og hvilke spørsmål som skal besvares.

1. Innvandringsgrupper og fordommer

Bruk denne kilden og svar på spørsmålene under. Statistisk sentralbyrå: Innvandrere etter innvandringsgrunn

  • Finn ut hvilke fem innvandringsgrupper som er størst i Norge.
  • Hvilke innvandrergrupper tror du møter flest fordommer? Begrunn svaret.
  • Hvilke innvandrergrupper tror du møter minst fordommer? Begrunn svaret.
  • Bruk Statistikkbanken og finn ut hvor mange innvandrere som bor i din kommune og hvor kommer de ifra?

2. Holdninger og rasisme

  • Definer og forklar begrepene fremmedfrykt, fordommer og rasisme. Gi eksempler.

Se videoklippet og svar på spørsmålene.

  • Hvilke eksempler på rasisme kommer guttene i videoen med? Har de selv opplevd rasisme?
  • Hvordan beskriver de samholdet i laget?
  • Hvorfor tror de ungdommer som har lik etnisk bakgrunn henger sammen med hverandre?
  • Har du selv opplevd rasisme eller sett noen bli utsatt for rasisme? Hvordan reagerte du på det?
  • Hvordan kan rasisme og fremmedfrykt motarbeides?

3. Å delta i samfunnsdebatten: Å forholde seg til flere samfunnskontrakter

Les denne artikkelen og svar på spørsmålet. 
Den norske samfunnskontrakten oppmuntrer til at vi skal være aktive i samfunnslivet og ta stilling i politiske spørsmål. Nordmenn med flerkulturell bakgrunn glimrer ofte med sitt fravær i interesseorganisasjoner og politiske partier. Reflekter over hvorfor det er slik?

Oppsummering med bibliografi/kildeliste
En oppsummering skal gjenta de viktigste momentene fra oppgaven.

Til slutt kommer en bibliografi/kildeliste. Den gir en oversikt over alle kildene som du har referert til i oppgaven.

Vurderingskriterier finner dere i fronter.


Kilder