Hvis det er sant når Frp og Høyre sier at de ønsker mindre forskjeller, hvorfor handler de slik at forskjellene blir større?

Små forskjeller mellom folk er det viktigste kjennetegnet ved den norske samfunnsmodellen. Det gir rettferdighet og like muligheter, det øker tilliten og tryggheten i samfunnet og det er bra for norsk økonomi. Derfor er det alvorlig at Høyre- og Frp-regjeringen fører en politikk som gjør forskjellene større. Kampen mot økte forskjeller blir en hovedsak for Arbeiderpartiet i høstens valg.

Høyre og Frp vet at det store flertallet i Norge er imot større forskjeller. Derfor prøver de å vri oppmerksomheten over på debatten om debatten, som i Kristins Clemets kronikk i Dagbladet i forrige uke. Men i et valgår må velgerne få svar: Hvis det er sant når Frp og Høyre sier at de ønsker mindre forskjeller, hvorfor handler de slik at forskjellene blir større?

Skattekutt-politikken gir større forskjeller. Frp og Høyres suverent største budsjettsatsing er skattekutt. De 50 rikeste personene i Norge har fått i snitt 20 millioner kroner hver i skattekutt så langt. Vanlige folk har fått 10 kroner dagen.

Ulikhetsdebatten skjemmes av lavt presisjonsnivå og mange sleivspark
DEBATT

Velferdskutt-politikken gir større forskjeller. Frp og Høyre kutter i ordninger for multihandikappede, trafikkskadde og kronisk syke. De har innført skatt på sluttvederlag for eldre arbeidstakere som mister jobben. Arbeidsløse mister feriepengene. Uføre mister barnestøtten. Økningen i antall fattige barn i Norge er tredoblet, ett av ti barn er nå fattige.

Arbeidspolitikken gir større forskjeller. Etter fire år med manglende næringsinnsats og arbeidspolitikk er jobbveksten minimal. 70000 ungdommer står utenfor arbeid eller utdanning. I deler av landet er arbeidsløsheten doblet. Samtidig svekkes tryggheten for dem som har arbeid, med løsarbeiderkontrakter, innleie og økt midlertidighet.

Høyresiden later som de blir opprørt når vi sier at politikken deres for økte forskjeller er bevisst og målrettet. Men Frp-leder Siv Jensen sier det rett ut i Dagbladet 2. mai i år: «Ideen om at forskjeller kan jevnes ut med skatt tror jeg fortsatt ikke på». Og før Erna Solberg utnevnte henne til øverste ansvarlig for norsk økonomi, sa hun: «Det er ingen offentlig oppgave å utjevne forskjeller som skyldes at noen tjener mer, arver mer og eier mer enn andre». Det samme står i Frp’s program. Dette er politikken deres.

Nå lover de 50 nye milliarder i skattekutt, som vil føre til store velferdskutt. I perspektivmeldingen sier Siv Jensen at det årlige handlingsrommet på statsbudsjettet de neste årene er rundt 6,5 milliarder kroner. Av dette vil Frp årlig bruke 12,5 milliarder på skattekutt. Det finnes bare ett resultat av en slik politikk: massive kutt i folks velferd. Kommunene vil med Frp’s opplegg få over 20 milliarder mindre. Konsekvensen vil være at ansatte i skole, barnehager eldreomsorg og helsevesen står i fare for å sies opp, tilbudet til befolkningen blir dårligere

Arbeiderpartiets politikk er den stikk motsatte. Vi tror på utjevning. Vi vil at forskjellene som oppstår i markedet skal motvirkes gjennom aktiv omfordeling der de som har mest bidrar mest. Vi vil at en sterk fagbevegelse bidrar til solidariske lønnsoppgjør, slik at alle får en anstendig lønn å leve av. Vi vil at folk skal ha trygge jobber med fast lønn og stillingsvern, slik at de kan etablere seg og få huslån og en trygg økonomi.

Clemet sier «noen» bare er opptatt av skatt, og ikke husker at velferdssystemet gjør forskjellene mindre. Den kritikken treffer ikke Arbeiderpartiet. Vi sier tydelig at vi setter trygg eldreomsorg, gode skoler og helse foran skattekutt. Gode velferdsordninger krever god felles finansiering. Sammen med trepartssamarbeidet og den sentrale lønnsdannelsen er det grunnlaget for at Norge har vært et annerledesland når det gjelder ulikhet. Det trengs ingen avanserte statistiske mål for å konkludere med at det å gi skatteletter til de som har mest gjør de rikeste rikere. Høyresiden har siden Reagan og Thatcher på 80-tallet hevdet at dette skal gi ekstra næringsutvikling og dermed gjøre alle rikere. På 40 år har de ennå ikke kommet opp med dokumentasjon på dette. Tvert i mot har politikken gitt større forskjeller og dårligere finansiering av velferdstjenestene i alle land der den er prøvd ut.

De som trodde at 40 års negativ erfaring var nok til å begrave uttrykk som «Wealth trickles down», tok feil. Clemet er fortsatt en troende. Ja, bare vi gjør de rike enda litt rikere, vil det ikke bare bidra til økt verdiskaping, det vil til og med redusere ulikheten, hevder hun. At økte forskjeller gir mer vekst er i hvert fall en slags teori. At økte forskjeller skal gi mindre forskjeller, er absurd.

Arbeiderpartiets alternativ er en politikk som fornyer og forsterker et Norge med små forskjeller og like muligheter for alle:

1. En ny politikk for arbeid til alle. Trygg inntekt og jobb er det viktigste grunnlaget for utjevning. Vi må forlate næringsnøytraliteten og satse systematisk på næringene der Norge har store muligheter, som energi, maritim næring, marine næringer, IKT, helseteknologi, reiseliv. I dag kuttes mange næringssatsinger, og eierandeler i naturressurser og store selskaper privatiseres. Arbeiderpartiet vil bygge, ikke selge Norge.

2. En rettferdig skattepolitikk. De som har mest må bidra mer. Pengene skal vi bruke på gode velferdstjenester for alle. På den måten skaper vi både større utjevning og muligheter til å investere i framtida. Det er de unges kunnskap og kompetanse vi skal leve av i framtida, ikke skattekutt.

3. En bedre integreringspolitikk. Når ikke oljeprisfallet i 2014 får skylda for arbeidsløshet og forskjeller, er det innvandrere Frp og Høyre skylder på. Men det er ingen naturlov at innvandrere skal være fattige. Med god integreringspolitikk, norskopplæring, kompetansebygging og arbeidsmarkedstiltak, kan innvandrerne bidra til sin egen og til norsk økonomi. Da må kutt i norskopplæring stanses og kommunene få nok ressurser til integrering.

Like muligheter kommer ikke av seg selv. Små forskjeller er resultat av bevisste politiske valg. I dag bidrar de politiske valgene Frp og Høyre til å ta Norge i feil retning. Derfor må de få avløsning til høsten.