UKE 34 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Presentasjon  av faget.
  1. Bloggside: Om faget med videoer
  2. Læreboka og kompetansemål
  3. Skoleportalen og OneNote.
 2. Arbeidsformer:
  1. Mål stor elevdeltakelse
  2. Hvordan liker vi å jobbe med faget?
 3. Bli kjent – gruppearbeid
Timeplan:
– Mandag: 3-4 time – 1214
– Tirsdag: 8-9 time – 1211-ulike uker
-Torsdag: 3-4 time – 1211


Alle kompetansemålene

Lekse:
Side 10-18 i læreboka. Oppgaver side 33:1-13. Svar på oppgavene i oneNote
UKE 35 K1: Samf. og vit. tenkemåter Lenker og oppgaver Kompetansemål

tenkere og teorier som forklarer sosial atferd

UKE 36 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål

gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger

UKE 37 Tema: Kapittel 2 Lenker og oppgaver Kompetansemål
Hvordan får vi kunnskap om samfunnet?

 1. Introduksjon av metode
 2. Samfunnsfaglig metode
 3. Gangen i en undersøkelse (PPT)

gjøre rede for hvordan sosiologer og sosialantropologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet

UKE 38: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Mandag: forts. metode
 • Torsdag(20/9): Prøve Kap. 1-2
UKE 39: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
Kapittel 3: Hva er et samfunn?

 • Bæresøylene i et samfunn
 • Globalisering
 • Forventninger/normer/Sanksjoner
 • Harmoni/konflikt modell
 • Hva er et sosialt system?
 • Skolen som sosialt system

Animasjon Familie og samlivsformer

 Sosialisering (på bloggen) 
Tilhørighet
Flere begreper 
Sosialt system/struktur 
Skolen som sosialt system


Arbeidsoppgaver side 84-85


Quizlet:
– Kapittel 3: Hva er et samfunn?
– Samfunn og menneske

– definere sentrale begreper knyttet til sosialisering- sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

– definere begrepet sosialt system, gi eksempler på struktur og funksjon i sosiale systemer og gjøre rede for forutsetninger for at sosiale systemer skal kunne bestå

– analysere skolen som sosialt system og diskutere tiltak for økt elevmedvirkning

Uke 40 Høstferie
Uke 41-42-43-44: Prosjekt Lenker og oppgaver Kompetansemål
  Metodeprosjekt – spørreundersøkelse

gjennomføre samfunnsfaglige undersøkelser med utgangspunkt i egne spørsmål og presentere resultatene
Uke 45: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • K4: Kommunikasjon og påvirkning 
  • Personlig/masse kommunikasjon
  • Sosiale medier
  • Medier og sosialiseringsprosessen
   • Konsekvenser og påvirkning
  • Teorier
 Animasjon Familie og samlivsformer

gjøre rede for ulike former for kommunikasjon mellom mennesker, diskutere hvordan ny teknologi kan føre til endringer i kommunikasjonsformer, og drøfte følger av endringene

drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

Uke 46 Innlevering av rapport Mandag12. november
Uke 46 Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 1. Framføringer av metodeoppgaver
 2. Skolen som sosialt system
 3. Nøkkeltall for utdanning
Fokus/sosialisering(onenote)
Margaret Mead og hennes tre ulike former for sosialisering: postfigurativkonfigurativ og prefigurativ .
Uke 47: Forts. komm. og påvirkning Lenker og oppgaver Kompetansemål
ndla: Hatefulle ytringer- læringssti
Norsk mediebarometer

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du:

 • ha en forståelse av hva hatefulle ytringer er, hva mulige årsaker kan være, og hva hatefulle ytringer kan medføre for et samfunn
 • kjenne til hvordan massemedier og sosiale medier påvirker oss og våre kommunikasjonsformer
 • kjenne til teorier om medienes påvirkningskraft
Gruppearbeid om medier Tid: 2×90 minutter.
Uke 48: Sosiale avvik Lenker og oppgaver Kompetansemål
 • Mandag 26. nov: Presentasjon av gruppearbeidet om medier.
 • Torsdag: Oppstart på kap. 5
  • Normalitet – sosiale avvik
  • Kriminalitet
  • Reaksjoner på avvik

diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik

Uke 49: Tema Lenker og oppgaver Kompetansemål
 Uke 49:  Torsdag 6 desember: PRØVE I DEL 2 – SOSIALISERING
Uke 50 Mandag: Teste ut ASK!! se onenote
Oppsummering av samfunn og sosialisering: Artikkel og film fra Brennpunkt
141 millioner kroner har blitt brukt på det som skulle løfte befolkningen
– og ikke minst de unge – på Tøyen. Likevel har barnefattigdom og ungdomskriminaliteten økt.
 
Uke 50-51:   Kulturforståelse Lenker og oppgaver Kompetansemål
Introduksjon til nytt tema: Derfor er Sameblod en viktig film

gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som ”norsk kultur”

…..sammenlikne sosialisering i ulike kulturer

……. sammenlikne kulturer

analysere årsaker til kulturforskjeller og identifisere faktorer som gjør at kulturer er stabile eller endrer seg

forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene

– Kapittel 6: Hva er kultur?
– Kulturell variasjon – side 132 —
– Kulturelt mangfold side 139 —
 Kulturell globalisering side – side 134 —
– 
Modernitet
Læreboka side 128 – 150

Oppgave i onenote – Integreringen i Norge: 
Tall og statistikk over integreringen i Norge


Oppgave: Høy innvandrerandel gir ikke dårligere skoleresultater

http://www.mangfoldsportalen.no/