Hvor mange innvandrere har en ordinær heltidsjobb, uten tilskudd fra det offentlige? Det vet vi ikke | Kjetil Rolness

En mildt sagt raus definisjon av sysselsetting gjør at gapet mellom innvandrere og øvrig befolkning nedtones i statistikken.

Alle er enige om at jobb er nøkkelen til integrering. Og alle bruker Statistisk sentralbyrå som fasit for hvor mange innvandrere som er arbeid. Men statistikken forskjønner virkeligheten. Og de relevante tallene er ikke tilgjengelige.

For hva vil det si å være sysselsatt? Noen vil si at det er å ha en heltidsjobb. Andre vil si at det holder med deltid, så lenge jobben er fast. Eller at man har jevnlige vikaroppdrag.

Men ingen ville finne på å si som SSB: At sysselsatte er «personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken

Javisst. En times jobb i løpet av uka er det som skal til. I følge tariffavtalen er en norsk arbeidsuke 37,5 time. Det holder å jobbe 2,6 prosent av denne tiden for å regnes som sysselsatt, i følge SSB.


Svar fra SSB:

I Aftenposten 15. august har Kjetil Rolness en artikkel med kritikk av Statistisk sentralbyråds (SSB) sysselsettingsstatistikk. Utgangspunktet hans er å se i hvilken grad innvandrerne er integrert på arbeidsmarkedet. Han kritiserer SSB for å ha en så lav grense som én times arbeid i uken som definisjon på å være sysselsatt.

De små deltidsjobbene

Sysselsettingsstatistikken skal dekke mange formål, og definisjoner og avgrensninger i statistikken må sees i sammenheng med disse.

Målsettinger om økt deltagelse i arbeidsmarkedet gjør det nødvendig å gi tall også for dem over pensjonsalder. Tallene skal også dekke deltidsjobber. De som analyserer utviklingen i økonomien, vil også ha tall for alle timer som medgår til produksjon av varer og tjenester. Da må også de små deltidsjobbene med.

Det er svært få sysselsatte med lave arbeidstider. Under 2 prosent av sysselsatte innvandrere har en avtalt arbeidstid i intervallet 1–6 timer i uken. Det at så små jobber er med, betyr følgelig lite for størrelsen på sysselsettingsandelen både blant innvandrere og befolkningen ellers.

Detaljert statistikk

Rolness synes å mene at SSB bare presenterer ett tall som belyser andelen av alle innvandrere i alderen 20–66 år som er sysselsatt. Dette stemmer ikke.

SSB gir tall for sysselsettingsandeler i ulike aldersgrupper. Vi viser også hvordan økt botid i Norge gir økt deltagelse i arbeidsmarkedet. Ved siden av løpende statistikk med slike tall, publiseres også jevnlig analyser som går enda grundigere inn i tallene.

Vi har for eksempel ferske tall på ukentlig arbeidstid og hvor mange som kombinerer arbeid med utdanning eller velferdsytelser. Fra april er også innvandrernes sysselsetting skilt ut i arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Her finnes blant annet tall om fast eller midlertidig jobb.

SSB legger vekt på å beskrive sysselsettingen langs flere dimensjoner og med mange detaljer. Brukerne gis mulighet til å gjøre avgrensninger som er tilpasset det de er ute etter å få belyst.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter