Vi er altfor opptatt av økonomiske forskjeller. I Norge er det ulikheten i utdanning vi må diskutere.

Kronikk
Dette er en kronikk. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det er fascinerende å følge hvor mye plass økonomisk ulikhet får i samfunnsdebatten og i politikken. Vi vil minne om at inntektsmobiliteten, det vil si sannsynligheten for at barna beveger seg bort fra foreldrenes inntektsnivå, mellom generasjoner i Norge fortsatt er en av de høyeste i verden. Det er heller ingen tegn på at ulikhet i inntekt har vokst svært mye i Norge over de siste tiårene.

Mye av årsaken til dette ligger trolig i den sammenpressede lønnsstrukturen vi har i Norge. Det er mye enklere å flytte seg fra den lavere delen av lønnsfordelingen til den høyeste. Det reduserer ulikheten. Den sammenpressede lønnsstrukturen blir påvirket av hvordan vi har organisert arbeidsmarkedet. I tillegg kommer aktiv skattepolitikk over flere tiår.

Like skjevt som før

Derimot har ulikheten i utdanning ligget stabilt høyt over tid. For eksempel er utdanningsmobiliteten over generasjoner, altså sannsynligheten for at barnas utdanning beveger seg bort fra foreldrenes utdanningsnivå, omtrent den samme i Norge som i USA, England og flere andre land.

De aller fleste barn som har foreldre med lav utdanning, har en tendens til selv å ta lav utdanning. Likeledes vil de aller fleste barn som har foreldre med høy utdanning, ta høyere utdanning.

Figuren viser at for både Danmark, Norge og USA er andelen av ungdom under høyere utdanning mye høyere for dem som også har foreldre med høyere utdanning. Rekrutteringen til høyere utdanning for ungdom med foreldre med bare grunnskole er veldig lav, under 10 prosent for alle tre landene.

Man har sett fremskritt over noen tiår, særlig ved at utdanningsnivået generelt har gått kraftig opp. Flere fullfører videregående og bachelorgrader også hvis foreldrene har lav utdanning.

Men særlig rekrutteringen til masterutdanning og til «eliteutdanninger» som medisin, jus, ingeniør og økonomiutdanningene er like skjev nå som før.